A/B testini, iki farklı tasarımın test edilerek karşılaştırılması olarak tanımlayabiliriz. Yapılmak istenen karşılaştırmaya göre, kullanıcılar ikiye bölünür. A grubu eski sisteme yönlendirilirken, B grubu yeni sisteme yönlendirilir. Bu durumda iki grup arasında fark olup olmadığına bakılır. Test sonucunda kullanıcı davranışlarına bakarak aksiyon alınabilir.

H0 = Normal dağılım varsayımı sağlanmaktadır.

H1…

RFM, Yenilik(Recency), Sıklık(Frequency) ve Parasal Değer(Monetary) anlamına gelir.

Yenilik(Recency); bir müşterinin mağazanızdan ne kadar yakın zamanda satın alma işlemi gerçekleştirdiği bilgisini verir.

Sıklık(Frequency), bir müşterinin sizden ne sıklıkla satın alma yaptığı ile ilgili değerdir.

Parasal Değer(Monetary), bir müşterinin mağazanızda harcadığı para miktarı anlamına gelir.

Bu üç parametre ile birlikte, müşteri…

Zeynep Merve Baş

Computer Engineer | Data Science Enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store